Φόρμα Κατάθεσης Αναφορών Τρίτων Προσώπων

(Να συμπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αναφορά και εάν απαιτείται από τον Υπεύθυνο για θέματα Αναφορών και Σχέσεων με τις Τοπικές Κοινωνίες)

Όλα τα πεδία είναι προαιρετικά. Η φόρμα μπορεί να υποβληθεί επίσης Ανώνυμα

Στοιχεία επικοινωνίας


Ταχυδρομική Διεύθυνση
Εμπιστευτικότητα υποβάλλοντος την αναφορά
  • *Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εάν η αναφορά απευθύνεται σε άλλο άτομο, το πρόσωπο που θα χειριστεί την αναφορά σας θα πρέπει γενικά να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της αναφοράς στο άτομο αυτό, προκειμένου να λάβει την απάντηση του.

  • ** Σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την απάντηση, αλλά θα δημοσιεύσουμε την περίπτωση και την απάντηση στην ετήσια έκθεση αναφορών και στην ιστοσελίδα μας.    Πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του υποβάλλοντος την αναφορά


  • Συχνότητα/Πορεία Συμβάντος.


  • Επιπρόσθετα υποστηρικτικά στοιχεία